• girls-from-weintraub

  Charles Taylor (Denkers) Door: Ger Groot,

  Charles Taylor is een van de sleutelfiguren in het hedendaagse debat over het zelf en de problemen van de moderniteit. Ger Groot en Guy Vanheeswijck bieden een toegankelijke, actuele inleiding tot Taylors denken. Op boeiende wijze reconstrueren de auteurs het ambitieuze filosofische project dat Taylors uiteenlopende werken verenigt. Aan de orde komen thema’s als het verband tussen identiteit, taal en morele waarden, democratie en multiculturalisme en het conflict tussen seculiere en niet-seculiere spiritualiteit. Taylors ingewikkelde maar zeer invloedrijke werk wordt in deze unieke monografie helder toegelicht.

 • girls-from-weintraub

  De eerste boze burger Door: Arnon Grunberg,

  Als tegenspoed hem treft is Job, de eerste boze burger, woedend op God. De hedendaagse boze burger vervloekt de overheid, Gods plaatsvervanger, die het land met een migrantenplaag zou hebben opgezadeld. In zijn veel besproken essay 'Het multiculturele drama', dat in 2000 in NRC Handelsblad werd gepubliceerd, stelde Paul Scheffer: 'Nodig is een afscheid van de kosmopolitische illusie waarin velen zich wentelen.' Aan de hand van dit essay laat Grunberg via Freud, Du Perron, Kierkegaard en het oudtestamentische verhaal van Job zien wat de wezenlijke strijd is tussen nieuwkomer en oorspronkelijke bewoner. Een scherpzinnig pamflet over onverdiende rampspoed, het vooruitgangsgeloof, het juk van de cultuur en ieders jacht op het paradijs.

 • girls-from-weintraub

  Vuur en woede Door: Michael Wolff,

  Nog nooit is het eerste jaar van een Amerikaanse president zo stormachtig verlopen als dat van Donald Trump. Journalist Michael Wolff wist door te dringen tot de binnenste kringen van het Witte Huis en sprak er met tweehonderd ooggetuigen. In Vuur en woede vertelt hij het ware verhaal van de opvliegende en onvoorspelbare president en zijn entourage.Vuur en woede is een onschatbare bron van nieuwe informatie over de chaos rondom Donald Trump. Michael Wolff beschrijft onder meer wat Trumps medewerkers werkelijk van hem vinden; wat Trump ertoe bewoog om te beweren dat hij door zijn voorganger Obama werd afgeluisterd; wat de ware reden was van het ontslag van James Comey als FBI-directeur; wie het brein van Trumps regering is na het ontslag van Steve Bannon; en hoe je tot Trump moet doordringen.Nooit eerder heeft een Amerikaanse president zijn landgenoten zo tegen elkaar opgezet. En nooit eerder heeft een boek over een president zo veel stof doen opwaaien. Vuur en woede is het briljant geschreven, adembenemende relaas van een jaar van machtsstrijd en verdeeldheid in het machtigste land ter wereld.Michael Wolff schreef reeds zes boeken en schrijft voor onder meer Vanity Fair, New York, USA Today en The Guardian. Hij woont in New York en heeft vier kinderen.

 • girls-from-weintraub

  Ik wil gewoon werken!: Het maatschappelijk belang van re-integratie na ziekte Door: Fons Leroy,

  Gewoon “werken”. Is dat niet wat we allemaal willen? Omdat je je nuttig wil voelen. Omdat je collega’s een belangrijk sociaal netwerk vormen. Omdat je een inkomen nodig hebt. Omdat het structuur geeft aan je leven. Omdat het hebben van een job een veilig en zeker gevoel geeft. Omdat je gewaardeerd wordt voor de dingen die je doet. Omdat...Maar “gewoon” werken is niet voor iedereen even evident. Hoe belangrijk gezondheid is voor je werk en hoe werken je gezonder maakt, dat is wat de auteurs van dit boek op verschillende manieren willen uitleggen. Ze creëren een theoretisch kader voor de 5 voorbeeldverhalen van échte mensen. Mensen met gezondheidsproblemen die “gewoon willen werken”.EXTRACTDe relatie tussen werk en welzijn krijgt een toenemende aandacht in de beleidsagenda’s, de ondernemingspraktijken en het sociaal overleg. Dit heeft enerzijds te maken met de noodzaak om het discours inzake langer werken ook eff ectief mogelijk te maken. ‘Langer werken’ betekent immers dat werknemers langer willen én kunnen werken. Daardoor groeit het denken én handelen in duurzame loopbaanperspectieven en verwerven begrippen zoals ‘werkgoesting’, ‘werkbaar werk’, ‘welzijn en geluk op het werk’ en ‘gezondheid op het werk’ een nadrukkelijke plaats in het arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en arbeidsorganisatiebeleid.OVER DE AUTEURSDit boek is door een collectief van auteurs geschreven : Paul Callewaert, Guido De Baere, David Ducheyne, Lode Godderis, Francis Holderbeke, Luc Kupers, Miet Lamberts, Fons Leroy, Jozef Pacolet, François Perl, Wendy Ranschaert, Luc Swinnen, Marie Van Remoortere, Els Wouters.De hoofdredacteurs van dit publikatie zijn Fons Leroy en Wendy Ranschaert.Fons leroy is gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.Wendy Ranschaert is kansengroepmanager bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

 • girls-from-weintraub

  De moeder aller vragen Door: Rebecca Solnit,

  In De moeder aller vragen rekent Rebecca Solnit af met vele misvattingen die diep in onze cultuur geworteld zijn. Het titelessay verwijst bijvoorbeeld naar de vraag die een journalist aan Solnit stelde tijdens een lezing over Virginia Woolf. Waarom bleef Woolf kinderloos? Solnit moest deze vraag zelf ook meermaals beantwoorden. Hoe vaak zou die vraag aan een mannelijke auteur worden gesteld?Dit is slechts een van de vele ingesleten denkbeelden die Solnit onder de loep neemt in de opvolger van Mannen leggen me altijd alles uit. Sinds de komst van president Trump is haar verontwaardiging over de groeiende ongelijkheid in de Westerse samenleving met de dag toegenomen. Met haar glasheldere inzichten toont ze zich een van de belangrijkste activistische schrijvers van deze tijd, zonder ook maar een moment in dogma’s te vervallen.‘Solnit is een meester in het blootleggen van de donkere onderstromen van gewone, alledaagse situaties.’ ELLE

 • girls-from-weintraub

  una costituzione democratica deve agire all'interno e attraverso la Camera democratica. Door: wale rasheed,

  ma assumendo una posizione tra la folla piuttosto che in opposizione ad essa, e attirando a sé gli elementi più capaci di allearsi con esso su qualsiasi punto dato; non apparendo affatto come un corpo antagonista, per provocare una manifestazione generale contro di essa, ma lavorando come uno degli elementi in una massa mista, infondendo il suo lievito, e spesso rendendo quella che sarebbe la parte più debole il più forte, con l'aggiunta del suo influenza.Il potere veramente moderatore in una costituzione democratica deve agire all'interno e attraverso la Camera democratica.

 • girls-from-weintraub

  God en geld Door: Jan Prij,

  Met God en geld opent filosoof en econoom Jan Prij een nieuw debat over de tegenstelling tussen God en geld en die tussen het ‘hogere’ en het ‘lagere’. Deze tegenstellingen berusten op een misverstand, zowel over de aard van religie als ook over de aard van economie. In een passievol betoog nodigt Prij ons uit om opnieuw te ontdekken waar religie, economie en politiek in wezen om draaien. Een inspirerend, optimistisch pleidooi voor een nieuwe samenleving, waarin hermeneutiek een centrale rol dient te krijgen. Deze kunst van het overbrengen, vertalen en vertolken kan ons leiden naar een nieuwe, betere samenleving.

 • girls-from-weintraub

  Boek van het Scheppen Door: Willem Glaudemans,

  Met 'Boek van het Scheppen' voltooit Willem Glaudemans zijn achtdelige Biblosserie. We zijn scheppers in een constant scheppend universum, dat is de centrale gedachte van dit boek. We kunnen niet anders dan scheppen, want leven betekent scheppen. Ik schep, dus ik ben. Van het bereiden van een maaltijd, het maken van een schilderij, tot het organiseren van een evenement of het neuriën van een melodie, het is allemaal schepping. Ieder schept op zijn eigen wijze en niveau. We staan in die voortdurende stroom van creatieve energie waaruit we op elk moment kunnen tappen. Scheppen is liefde uitbreiden. Het is vreugde. Dit boek gaat diep in op het fenomeen scheppen, zowel in het groot, de Schepping, als in ons dagelijks leven. Het is zowel praktisch als poëtisch.

 • Voltooid Door: Bert Keizer,

  ‘Voltooid’ van Bert Keizer is onderdeel van de essayreeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden essay naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. Arts en filosoof Bert Keizer herleest als ervaren stervensbegeleider Humes ‘Over zelfdoding’ en werpt nieuw licht op de praktijk en de theorie van een vrijwillig levenseinde. Keizer schreef de bestsellers ‘Het refrein is Hein’ en ‘Onverklaarbaar bewoond’.We kenden al de luxe van een lang, zorgeloos leven na ons pensioen, nu willen we ook de luxe van een korte, pijnloze dood vóór de aftakeling. De Schotse filosoof David Hume pleitte al in de achttiende eeuw voor het recht op een zelfgekozen dood. We hebben evenveel recht op zo'n einde als op de vrijwillige keuzes ín het leven. ‘Ik dank de voorzienigheid, niet alleen voor het goede dat ik reeds heb ontvangen, maar ook voor het vermogen dat ik bezit om aan het kwaad dat me bedreigt te ontkomen.’ Hoe logisch dit ook klinkt, het gebruik van 'voltooid leven' als argument om er een eind aan te maken heeft grote gevolgen voor ons idee van een waardevol leven.

 • girls-from-weintraub

  Kierkegaard anders gezien Door: Jan Keij,

  Jan Keij biedt op geheel eigen wijze een nieuwe kijk op Kierkegaard door hem te typeren als verschilsdenker. Deze inleiding biedt daarmee een hoogst originele, uitdagende en provocerende visie op de Deense filosoof.Jan Keij legt Kierkegaard uit zoals de Deen dat zelf zou willen: op een vrije wijze, waarbij in getrouwheid aan zijn teksten gezocht wordt naar het nut van zijn filosofie voor het persoonlijke leven. Want het was Kierkegaard te doen om het individu. De toepasbaarheid van zijn gedachtegoed wordt versterkt door hem te interpreteren vanuit Levinas en Derrida. Via deze hedendaagse denkers wordt het christelijke van Kierkegaards wijsbegeerte getransformeerd in een seculiere religiositeit, en wel zo dat ook agnosten zich daar in kunnen vinden.Een prima leidraad voor de vaak moeilijke exercitie die het leven kan zijn.Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof en vooraanstaand Levinaskenner. Hij geeft cursussen filosofie, onder andere in de gezondheidszorg, en publiceerde onder meer de boeken 'De filosofie van Emmanuel Levinas' (2006, 4de druk 2010), 'Nietzsche als opvoeder' (2011, 4de druk 2015) en 'Levinas in de praktijk' (2012, 4de druk 2015).

 • girls-from-weintraub

  Levinas in de praktijk Door: Jan Keij,

  Emmanuel Levinas is wellicht de diepzinnigste en gevoeligste filosoof uit de twintigste eeuw. Hij is de denker die het concrete, alledaagse menselijke bestaan heeft beschreven met een voor filosofen ongekende systematiek. In dit boek laat Jan Keij zien wat de 'kaswaarde' van Levinas' filosofie is, vanuit de vraag wat dit denken in de praktijk inhoudt. Die praktische toepasbaarheid van Levinas' denken heeft zich al bewezen in vele cursussen voor onder anderen leken, artsen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, die allemaal de weg naar het best mogelijke helpen geschetst kregen. Waar het hier om gaat is een filosofie die niet alleen de wereld en de mens interpreteert, maar die ook verandert. Kortom, een inleiding op en praktische uitwerking van de filosofie van Levinas waar geen woord Frans bij is. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof en vooraanstaand Levinas-kenner. Eerder verscheen van hem o.m. 'De filosofie van Emmanuel Levinas' (4e druk 2009) en 'Nietzsche als opvoeder' (2e druk 2012).

 • girls-from-weintraub

  Spinoza in bedrijf Door: Miriam van Reijen,

  Spinoza wordt doorgaans beschouwd als een moeilijk te lezen en te begrijpen filosoof, maar hij heeft een bij uitstek praktische filosofie waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Aan de hand van een groot aantal fragmenten uit zijn werk laat Miriam van Reijen zien welke betekenis zijn ideeën voor ons kunnen hebben in zowel ons dagelijks leven, als in organisaties en de politiek. Spinoza beschikte over een heuse motivatietheorie, waarin hij het voornamelijk door emotie gestuurde 'passieve' handelen onderscheidde van het door rede en inzicht ingegeven 'actieve' handelen. Spinoza toont ons de weg van onmacht naar macht, van trieste passies naar vreugde en geluk, van lijden naar leiden.Miriam van Reijen is hoofddocent Filosofie & Praktijk aan de Internationale School voor Wijsbegeerte en nam in 2011 als docent deel aan de collegereeks 'Filosofie voor managers' aan Nyenrode Business Universiteit. Ze is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis en de Vereniging voor Filosofische Praktijk. Eerder schreef ze onder meer 'Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk' (5e druk).

 • girls-from-weintraub

  Volgens Willem Door: Yaël Vinckx,

  In Volgens Willem vertelt Yaël Vinckx over de opkomst van een van Nederlands bekendste poppromoters: Willem Venema. Hij begint met een optreden van Herman Brood bij een Nijmeegse studentenvereniging, voor een paar tientjes. Als hij daarna de Talking Heads naar datzelfde Nijmegen haalt, dichten de mensen hem een voorspellend vermogen toe. Als hij Pinkpop uit de modder trekt, heet hij de ‘redder van Limburg’. Niet lang daarna kronen ze hem tot ‘keizer van het clubcircuit’ en spreken ze jaloers van ‘zijn koninkrijk’. En dan zit hij thuis, omdat hij niet meer te handhaven is.Volgens Willem gaat over popsterren en hoe ze zich áchter de schermen gedragen. Over hoe een hobby een business wordt en een business een industrie. In die industrie doen de aandeelhouders hun intrede, en met hen komen de managers en de juristen. Gezamenlijk verdrijven ze Willem, poppromotor van het eerste uur.

 • girls-from-weintraub

  Wereldbeschaving : een dialoog over boeddhisme en islam Door: Daisaku Ikeda,

  Wereldbeschaving is het resultaat van een reeks gesprekken tussen twee voorvechters van wereldvrede, een uit Japan en een uit Iran. Het bestrijkt de ontmoetingen tussen boeddhistische en islamitische beschavingen vanaf de 7e eeuw tot op heden. Ondanks al hun culturele verschillen hebben het boeddhisme en de islam opvallend veel wezenlijke punten van overeenkomst. Het zoeken naar een gemeenschappelijke basis voor alle beschavingen is nu, meer dan ooit, van vitaal belang.De uiteenlopende onderwerpen die in deze vorm van dialoog aan de orde komen, zijn onder andere de aard van de hedendaagse religieuze overtuiging, het mondiaal ideologisch terrorisme, religieus fanatisme en de universele mensenrechten. Ikeda en Tehranian, beiden belangrijke vertegenwoordigers van hun eigen geloof, dragen de dialoog voor als de meest effectieve methode voor het oplossen van persoonlijke, nationale en internationale conflicten.Wereldbeschaving richt zich tot lezers met belangstelling voor het boeddhisme, de islam en internationale communicatie, maar toch wel het meest tot de gemiddelde lezer. Het is een oproep tot tolerantie, tot de dialoog en uiteindelijk

 • girls-from-weintraub

  Kies het leven: een dialoog Door: Daisaku Ikeda,

  Arnold Toynbee, CH, overleed in oktober 1975 op 86-jarige leeftijd. “Een internationale wijsgeer”, werd hij in het tijdschrift Time genoemd, “zoals Einstein, Schweitzer en Bertrand Russell”. Daisaku Ikeda is president van de Soka Gakkai Internationaal, een boeddhistische lekenorganisatie met ca. twaalf miljoen leden; hij zet zich in voor het bevorderen van onderwijs, cultuur en vrede.Tussen 1971 en 1974 hebben Toynbee en Ikeda vele kernvragen die de hedendaagse mens zowel in het oosten als in het westen bezighouden, bediscussieerd. Zij wisselden schriftelijke vragen en antwoorden uit, en voerden gesprekken die werden opgenomen en vervolgens door Richard L. Gage voor publicatie gereed werden gemaakt.Professor Toynbee reviseerde de tekst van het boek en verleende zijn goedkeuring aan publicatie, voordat hij voor de laatste keer door ziekte werd getroffen. In hun gesprekken stellen deze twee markante persoonlijkheden alle facetten van het bestaan van de mens aan de orde: zowel persoonlijke als sociale, politieke en internationale, filosofische en religieuze aspecten. De onderwerpen lopen uiteen van individuele vraagstukken zoals zelfmoord en euthanasie, tot de grote wereldvraagstukken die voortvloeien uit de groei van de wereldbevolking, de milieuvervuiling en de oprakende natuurlijke hulpbronnen. Hun zoektocht is niet zozeer gericht op abstracte antwoorden als wel op de betekenis van deze ontwikkelingen voor de individuele mens. Zij stellen zo de diepere vraag aan de orde: zal de mensheid ervoor kiezen zijn voortbestaan veilig te stellen door middel van een menselijke revolutie in denken en ethische waarden?Behalve deze actuele vraagstukken stellen zij ook andere, permanente, vragen aan de orde aangaande de aard van de mens en zijn relatie met andere levende wezens, met de natuur en het universum. In deze dialoog aanvaarden Toynbee en Ikeda het feit dat het voortbestaan van de mensheid wordt bedreigd door het vermogen van de mens om zijn natuurlijke omgeving te vernietigen, en door de onevenwichtige relatie tussen zijn morele onvolwassenheid en zijn technisch vernuft. Zij geloven echter dat de door de mens veroorzaakte problemen ook door hem zelf kunnen worden opgelost, en leggen een optimistische nadruk op de fundamentele eenheid van de mensheid en het universum.

 • girls-from-weintraub

  Fusie van natuur en cultuur Ⅴ Door: water green,

  "Een zachte plek ideaal om te ontspannen.Aanbevolen voor weg reizen van de drukte van de stad."

 • girls-from-weintraub

  De Ondergang van Nederland: Land der naieve dwazen Door: Mohamed Rasoel,

  In 1990 kwam het boek De Ondergang van Nederland, geschreven door ene Mohamed Rasoel, op eens uit de lucht vallen. Terwijl in het boek er gewaarschuwd werd over de problemen met de islam in Nederland, was er vrijwel direct twijfel over de identiteit van de schrijver. De taal was namelijk van te hoog niveau; het moest een bekende schrijven zijn, en niet degene die het boek naar voren bracht, Rasoel dus.Ondertussen werd er meer over het inmiddels verboden boek geschreven en besproken in kranten en op tv dan over welke ander onderwerp dan ook, terwijl Jan Lenferink van RUR een poging waagde om Rasoel te ontmaskeren door zijn Palestijnse sjaal van zijn gezicht te trekken. Daarbij werd Rasoel aangeklaagd door de Anne Frank Stichting en moest voor de rechter verschijnen.Jaren later deed taal hoogleraar Teun van Dijk nog een grondig onderzoek naar de afkomst van de tekst, en kwam hij tot de conclusie dat de schrijver niemand minder dan Gerrit Komrij moest zijn, en schreef zelfs een boek erover. Van zijn kant schreef Gerrit ook een boek waarin hij zijn betrokkenheid ontkende, en daagde hij Teun voor de rechter.Uiteindelijk bleef het nog altijd onduidelijk wie het boek daadwerkelijk had geschreven.De PVV pleitte zelfs in de Tweede Kamer voor dat het boek verspreid werd op alle middelbare scholen. Dit is het betreffende boek.

 • girls-from-weintraub

  Het schandaal van de filosofie Door: Henri Oosthout,

  Henri Oosthout toont ons in Het schandaal van de filosofie wat filosofische scepsis betekent: het is een twijfel, een opschorting van oordeel op beredeneerde gronden. De lezer wordt in dit magistrale standaardwerk over het scepticisme meegenomen in de ontwikkeling van deze traditie. Het schandaal van de filosofie is niet alleen een formidabele filosofische canon; het is ook een pleidooi voor het behoud van filosofische lichtvoetigheid en het vermogen tot (zelf-)relativering. Een nieuwe, verkorte editie van dit meesterwerk uit 2010 met een nieuw omslag.

 • Vals spel Door: Bert Wagendorp,

  ‘Vals spel’ van Bert Wagendorp is onderdeel van de filosofische reeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden tekst naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. In ‘Vals spel’ laat Bert Wagendorp nieuw licht schijnen op sport, macht en geld. Bert Wagendorp is wielerfanaat, journalist en columnist voor ‘de Volkskrant’, en schrijver van onder meer de veelgeprezen bestseller ‘Ventoux’ en van ‘Lance the rockopera’.In 1938 waarschuwde Johan Huizinga in het beroemde ‘Homo ludens’ dat door de technische en wetenschappelijke professionalisering van de sport ‘de eigenlijke stemming van het spel dreigt teloor te gaan’. Vandaag de dag zien we het resultaat daarvan. Sport beheerst het nieuws, niet door het spel maar vanwege de knikkers, de schandalen en het geweld. In ‘Vals spel’ vraagt Bert Wagendorp zich af of deze ontwikkeling moet worden gekeerd, en of dat eigenlijk zou kunnen.

 • girls-from-weintraub

  Landschap Photo Album Vol.7 Door: famous unknown,

  Een verzameling van foto's van de beroemde bezienswaardigheden in Japan, onbekende toeristische plekken, diverse landschappen.